Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 97/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Sieradzu z 2017-11-09

Sygn. akt I C 97/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 listopada 2017 r.

Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Przemysław Majkowski

Protokolant : sekr. Joanna Wołczyńska – Kalus

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2017 r. w Sieradzu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank SA w W.

przeciwko (...) Spółka Jawna w S., A. G., T. G., M. G., J. G., D. G., S. G.

o zapłatę

utrzymuje w mocy, w całości nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w Sieradzu w dniu 10 lutego 2017 r. w sprawie I Nc 19/17.

Sygn. akt I C 97/17

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 09 lutego 2017 r. (data wpływu) pełnomocnik powoda (...) Bank S.A. z siedzibą we W. wniósł o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i zasądzenie na rzecz strony powodowej od pozwanych solidarnie (...) Spółka Jawna, A. G. ,T. G., M. G., J. G., D. G. oraz S. G. kwoty 429.071,90 zł wraz z dalszymi odsetkami od kwoty 359.265,40 zł naliczanymi w wysokości oprocentowania WIBOR dla okresów trzymiesięcznych z 10 ostatnich dni roboczych, ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, powiększonego o 15 punktów procentowych, z zastrzeżeniem, że wysokość odsetek maksymalnych w żadnym czasie nie może przekroczyć maksymalnych odsetek z tytułu opóźnienia tj. w stosunku rocznym dwukrotności sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych, od dnia 18 stycznia 2017 r., która na dzień pozwu wynosiła 14 % w skali roku, do dnia zapłaty, wraz z dalszymi odsetkami w wysokości ustawowej równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych liczonymi od kwoty 16.784,46 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz wraz z dalszymi odsetkami w wysokości ustawowej w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych liczonymi od kwoty 52.973,14 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto pełnomocnik powoda w przypadku uznania, że nie zachodzą podstawy do rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym wniósł o rozpoznanie sprawy w postępowaniu upominawczym oraz o zasądzenie na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych, na które składa się opłata sądowa w kwocie 5.364 złotych, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł, kosztów notarialnego uwierzytelnienia dokumentów przedłożonych do sprawy w kwocie 255,84 zł oraz kosztów uzyskania odpisu KRS pozwanej w kwocie 60,00 zł, (pozew k. 2-4).

W dniu 10 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu w sprawie o sygn. akt I Nc 19/17 wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, mocą, którego nakazał pozwanym (...) Spółka Jawna w S., A. G., T. G., M. G., J. G., D. G., S. G. aby zapłacili solidarnie powodowi (...) Bank SA w W., kwotę 429.071,90 (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt jeden 90/100) złotych z odsetkami od kwoty 359.265,40 ( trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć 40/100) złotych naliczanymi w wysokości oprocentowania WIBOR dla okresów trzymiesięcznych z 10 ostatnich dni roboczych ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, powiększonego o 15 punktów procentowych, z zastrzeżeniem, że wysokość odsetek maksymalnych nie może przekroczyć maksymalnych odsetek z tytułu opóźnienia tj. w stosunku rocznym dwukrotności sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych, od dnia 18 stycznia 2017r., z dalszymi odsetkami ustawowymi w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych liczonymi od kwoty 16.784,46 (szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery 46/100) złotych od dnia 9 lutego 2017 r., z dalszymi odsetkami ustawowymi w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych liczonymi od kwoty 52.973,14 ( pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy 14/100) złotych od dnia 9 lutego 2017 r. - wszystkie do dnia zapłaty oraz solidarnie kwotę 5.696,84 ( pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć 84/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu, albo wnieśli w tymże terminie zarzuty, (nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 10 lutego 2017 r. I Nc 19/17 k. 100).

W dniu 02 marca 2017 r. pełnomocnik pozwanych wniósł zarzuty do nakazu zapłaty, w którym zarzucił rozstrzygnięciu przedwczesność powództwa wobec niewymagalności roszczenia wskutek przyjęcia nowych warunków spłaty kredytu oraz nieprecyzyjne oznaczenie strony pozwanej poprzez niewskazanie czy T. G. i S. G. pozwani zostali solidarnie jako wspólnicy spółki jawnej ze spółką czy też jako poręczyciele, (zarzuty pełnomocnika pozwanych od nakazu zapłaty k. 116).

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

W dniu 15 lipca 2010 r. (...) Bank S.A. udzielił (...) Spółka Jawna kredytu w kwocie 435.000 zł, zgodnie z zawartą przez strony umową kredytową nr (...) o kredyt obrotowy. Na zabezpieczenie spłaty zobowiązania z tytułu umowy kredytu została zawarta ze stroną powodową umowa poręczenia przez M. G., J. G., S. G., D. G., T. G. oraz A. G.. Przedmiotowa umowa kredytu została udzielona na okres od dnia 15 lipca 2010 r. do dnia 14 lipca 2025 r. W związku z wystąpieniem zaległości w spłacie kredytu na podstawie § 13 ogólnych warunków umów w zakresie kredytowania działalności gospodarczej w (...) Banku, powód w dniu 09 listopada 2015 r. wypowiedział umowę kredytu nr (...) z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. W związku z upływem okresu wypowiedzenia i nie dokonaniem przez pozwanych spłaty zadłużenia całość roszczenia stała się wymagalna. Pismem z dnia 13 listopada 2016 r. powód zwrócił się do pozwanych z propozycją polubownego rozwiązania sporu, która nie powiodła się albowiem pozwani nie dokonali spłaty zadłużenia, co zmusiło stronę powodową do wystąpienia na drogę sądową, (dowód: kserokopia umowy kredytowej nr (...) k. 13-15, ogólne warunki w zakresie kredytowania k. 17-18, kserokopia umowy poręczenia k. 20-21, 22-23, 24, 26, 28, 30, kserokopia oświadczenia banku o wypowiedzeniu umowy k. 32, 36, kserokopia zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy k. 40, 44, 48, 52, 56, kserokopia ostatecznego wezwania do zapłaty k. 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, kserokopia wyciągu z ksiąg (...) Banku k. 78-96).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wydany przez Sąd Okręgowy w Sieradzu nakaz zapłaty z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie o sygn. akt I Nc 19/17 należało utrzymać w całości.

Przypomnieć w tym miejscu należy, że od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym pozwanemu przysługują zarzuty. Konsekwencją skutecznego wniesienia zarzutów jest ponowne rozpoznanie sprawy z udziałem pozwanego przez sąd, który wydał nakaz zapłaty. Po skutecznym wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty przedmiotem badania sądu są twierdzenia i dowody przedstawione przez pozwanego w piśmie zawierającym zarzuty. Zakres rozpoznania sprawy w postępowaniu toczącym się po wniesieniu zarzutów jest ograniczony. Jego granice wyznacza z jednej strony treść rozstrzygnięcia zawartego w nakazie zapłaty, a z drugiej strony zakres, w jakim ten nakaz został zaskarżony i treść zarzutów oraz okoliczności faktycznych i dowodów na ich potwierdzenie zgłoszonych przez pozwanego w piśmie zawierającym zarzuty od nakazu zapłaty. Zasadniczym celem drugiego etapu postępowania nakazowego jest zbadanie zasadności wniesionych zarzutów od nakazu zapłaty, a ciężar dowodu w odniesieniu do zarzutów i twierdzeń podniesionych w treści zarzutów od nakazu zapłaty spoczywa na pozwanym. Zgodnie bowiem z treścią art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Stosownie zaś do treści art. 3 k.p.c. strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Przepis art. 232 k.p.c. stanowi natomiast, że strony zobowiązane są wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Powyżej powołane przepisy statuują jedną z podstawowych zasad procesu cywilnego, jaką jest zasada kontradyktoryjności. Zgodnie z jej założeniem ten, kto powołując się na przysługujące mu prawo, żąda czegoś od innej osoby, obowiązany jest udowodnić okoliczności faktyczne uzasadniające to żądanie, zaś Sąd orzekający nie jest obciążony odpowiedzialnością za rezultat postępowania dowodowego, którego dysponentem są strony (por. wyrok SN z dnia 07 października 1998 r., II UN 244/98, OSNP 1999/20/662). Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy nie ulegało wątpliwości, że zgodnie z rozkładem ciężaru dowodu, skoro pozwani w zarzutach od nakazu zapłaty zakwestionowali powództwo i podnieśli szereg okoliczności, to zgodnie z przytoczonym powyżej stanowiskiem powinni je udowodnić. Tymczasem w przedmiotowej sprawie pełnomocnik pozwanych podniósł zarzut niewymagalności roszczenia wskutek przyjęcia nowych warunków spłaty kredytu, nie mniej jednak w żaden sposób go nie wykazał. Podniesiony przez pełnomocnika pozwanych zarzut ograniczał się jedynie do gołosłownego twierdzenia, że powód zaznajomiony z sytuacją prawną i faktycznego pozwanych, zgodził się na odroczenie terminu spłat poszczególnych rat. Istotnym jednak pozostaje, iż pełnomocnik pozwanych nie przedłożył absolutnie żadnych dowodów na potwierdzenie powołanych okoliczności, a zarzut ten pozostaje w sprzeczności choćby z twierdzeniami strony powodowej, która tym okolicznościom zaprzeczyła. Podkreślić w tym miejscu należy, iż w niniejszym postępowaniu zobowiązanie pozwanych wynika z zawartych z powodem przez A. G., T. G., M. G., J. G., D. G. i S. G. umów poręczenia wierzytelności wynikającej z umowy kredytu nr (...) (...) o kredyt obrotowy z dnia 15 lipca 2010 r., a pozwanej spółki w związku z zawartą z powodem umową kredytową. W odpowiedzi na zarzuty strony pozwanej zaznaczyć należy, że roszczenie z tytułu umowy kredytu obrotowego nr (...) (...) z dnia 15 lipca 2010 r. stało się wymagalne w związku ze złożeniem przez powoda stronie pozwanej w dniu 09 listopada 2015 r. oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie zostało przewidziane w § 13 Ogólnych Warunków Umów w zakresie kredytowania działalności gospodarczej w (...) Banku. Przedmiotowe oświadczenie zostało odebrane przez pozwaną spółkę 24 listopada 2015 r. Co istotne powód o złożeniu przedmiotowego oświadczenia o wypowiedzeniu zawiadomił poręczycieli.

Mając na uwadze powyższe Sąd utrzymał w całości nakaz zapłaty z dnia 10 lutego 2017 r. wydany przez Sąd Okręgowy w Sieradzu w sprawie o sygn. akt I Nc 19/17.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Nowakowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Sieradzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Przemysław Majkowski
Data wytworzenia informacji: